تلگرام میخ اخر را در تابوت گرام کوبید | Ton

تلگرام درخواست تجدیدنظر خود را علیه حكم دادگاه فدرال آمریكا كه ممنوعیت توزیع گرم است ، متوقف كرد و پروژه TON را متوقف كرد.

بازپرداخت تلگرام به سرمایه گذاران ارز دیجیتال گرام

ارز دیجیتال تلگرام که قرار بود با واحد TON یا Gram ارائه شود دیگر رائه نخواهد شد . شرایط بازپرداخت تلگرام به سرمایه گذاران این ارز چگونه است.

نظر مایک نووگراتز در مورد ارز دیجیتال تلگرام

با تاخیر بوجود امده در ارز دیجیتال تلگرام یا همان TON مایک نووگراتز گفت که جامعه رمزنگاری به هیچ وجه به TON یا Grams احتیاج ندارد. .