حریم خصوصی
حریم | خصوصی

حریم خصوصی

حریم خصوصی افراد در کوین کارت محفوظ است .

کوین کارت کلیه اطلاعات شخصی افراد را همچون سایر موارد این سایت به صورت امن نگهداری مینماید . 

کلیه اطلاعات نام بانکی و اسناد هویتی شما صرفا برای شناسایی و اثبات مالکین اکانت شما برای شخص شما میباشد . و در سایت باری هیچ فردی نمایش داده نخواهد شد . و کوین کارت صرفا حق خود میداند تا طرفین معامله در این سایت را از نظر هویتی بشناسد .

با ارزوی موفقیت برای یکایک شما عزیزان .